BEKIJK MEER

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
– Leverancier: LJK – Laura Kuipers
– Afnemer: de wederpartij van de leverancier.
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en afnemer.

 

Artikel 2: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, rechtsbetrekkingen en de overeenkomst tussen leverancier en afnemer.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
6. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Offertes

1. Alle offertes van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk nadrukkelijk is aangegeven. Leverancier is nimmer verplicht opdrachten van afnemer te aanvaarden en/of uit te voeren. Leverancier is gerechtigd de kosten van omvangrijke offertes aan afnemer in rekening te brengen.
2. Indien een offerte niet vrijblijvend wordt gedaan, is leverancier slechts aan een offerte en/of aanbieding gebonden, indien zij door afnemer schriftelijk binnen één maand is aanvaard.
3. De overeenkomst komt slechts tot stand, hetzij doordat afnemer binnen de aangegeven termijn de offerte van leverancier heeft aanvaard, hetzij doordat leverancier een opdracht en/of offerte van afnemer schriftelijk heeft bevestigd.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden en/of veranderingen in de werkzaamheden. Leverancier bespreekt dit vooraf met afnemer.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1.Leverancier verplicht zich de overeenkomst naar beste weten en kunnen uit te voeren in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Leverancier zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de afnemer naar beste weten te behartigen en te streven naar een optimaal resultaat. Voor zover mogelijk zal leverancier de afnemer op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit redelijkerwijs zou eisen, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Afnemer is verplicht alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan afnemer in rekening te brengen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Afnemer is verplicht de door leverancier geleverde teksten, producten en/of diensten binnen twee weken te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, bij gebreke waarvan zij geacht worden in overeenstemming met de overeenkomst te zijn.
6. Tenzij anders is overeengekomen, is leverancier te allen tijde gerechtigd meerwerk en/of extra werk, waaronder begrepen doch niet beperkt tot een herziening en/of wijziging van de geleverde tekst of opdracht aan afnemer in rekening te brengen.
7. Alle door leverancier genoemde en/of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zijn nimmer fatale termijnen. Enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings) termijn brengt leverancier dan ook niet in verzuim. Verzuim treedt pas in na een schriftelijke en gedetailleerde ingebrekestelling, waarbij leverancier een termijn van twee weken voor zuivering wordt gegeven.

 

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht producten of teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling van de werkzaamheden die reeds zijn verricht.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed en zal leverancier afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal leverancier afnemer hierover van tevoren inlichten.

 

Artikel 6: Contractsduur en beëindiging

1. De Overeenkomst tussen leverancier en een afnemer wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds door één der partijen wordt beëindigd, dient afnemer alle werkzaamheden die zijn verricht door leverancier op voorgeschreven wijze te voldoen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan afnemer.
3. Indien de overeenkomst tussentijds door afnemer wordt beëindigd, is zij verplicht alle schade die leverancier dientengevolge lijdt, te vergoeden.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door leverancier, zal leverancier in overleg met afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan afnemer toerekenbaar zijn.
5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor leverancier extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan afnemer in rekening gebracht.

 

Artikel 7: Betaling
1. Leverancier brengt gewoonlijk 50% van haar werkzaamheden vooraf aan afnemer in rekening en 50% na voltooiing van de opdracht, ongeacht het eventuele moment van publicatie of in gebruik name door afnemer.
2. Leverancier heeft het recht de tweede betaling van 50% eerder dan voltooiing van de opdracht in rekening te brengen aan afnemer indien de voor de voltooiing van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig (binnen 2 weken na verzoek) aan leverancier zijn verstrekt.
3. Leverancier brengt sommige werkzaamheden 100% vooraf in rekening aan afnemer. Leverancier brengt afnemer hiervan vooraf op de hoogte.
4. De door leverancier gehanteerde tarieven en/of honoraria zijn exclusief btw en eventuele kosten.
5. Tenzij anders is aangegeven, dient betaling uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum plaats te vinden op de op de factuur aan gegeven bankrekening, zonder enig recht op korting en/of verrekening.
6. Indien de vervaldatum van de factuur is verstreken, is afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf dat moment over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
7. Indien afnemer nalatig blijft tot betaling over te gaan, is leverancier gerechtigd de vordering uit handen te (doen) geven, in welk geval afnemer tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke -en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Leverancier is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag.
8. Leverancier is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, indien afnemer na het verstrijken van een betalingstermijn facturen onbetaald voor alle werkzaamheden die al zijn verricht en waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken direct in rekening te brengen en een betalingstermijn van één dag te hanteren. Leverancier is te allen tijde gerechtigd (aanvullende) zekerheid of voorschotbetalingen voor haar werkzaamheden te vragen.
9. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van afnemer zijn de vorderingen van leverancier op afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

1. Alle door leverancier geleverde zaken en/of gegevensdragers blijven eigendom van leverancier totdat afnemer alle (betalings)verplichtingen uit de met leverancier gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.
2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Het risico van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze op de overeengekomen plaats aan afnemer worden geleverd.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De aansprakelijkheid van leverancier is uitsluitend beperkt tot directe schade en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2. De totale aansprakelijkheid van leverancier onder de overeenkomst is beperkt tot maximaal het bedrag dat leverancier afnemer voor de werkzaamheden onder overeenkomst in rekening heeft gebracht of zou brengen.
3. Afnemer vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst.

 

Artikel 10: Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting onder de overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan een tekortkoming van het personeel, leveranciers en/of hulppersonen van leverancier.
3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen.

 

Artikel 11: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.
2. Indien, op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak leverancier en/of afnemer gehouden is vertrouwelijke informatie te openbaren, zijn partijen verplicht de te openbaren vertrouwelijke informatie zo beperkt mogelijk te houden en zijn zij over en weer niet gehouden tot betaling van schadevergoeding en/of gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 12: Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het Auteursrecht, op onder de overeenkomst door leverancier vervaardigde werken, waaronder begrepen doch niet beperkt tot teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, websites en bestanden berusten uitsluitend bij leverancier.
2. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet draagt onder de opschortende voorwaarde van tijdige betaling en bij levering slechts het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Indien afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.
3. Alle door leverancier verstrekte stukken, zoals teksten, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

 

Artikel 13: Niet-overname personeel

1. Afnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens onderlinge overeenstemming ter zake, personeel van leverancier of van ondernemingen waarop leverancier ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 14: Rechtskeuze en geschillenbeslechting

1. Het Nederlandse recht is van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter

Een mooie website boordevol professionaliteit én persoonlijkheid !

MENU

Neem contact op

Binnenkort beschikbaar!

Website in één dag

Op dit moment ben ik druk bezig met de voorbereidingen om te starten met “websites in één dag”.

Ben jij geïnteresseerd?
Super, want ik ben op zoek naar testcases. In ruil voor feedback op het proces, krijg jij een mooie korting!

Waarom wachten?

Neem contact met me op

Laat je gegevens achter in onderstaand formulier en ik laat snel van me horen

Ik wil een nieuwe website!
Heb jij al een website?
Waar kan ik je mee helpen?